PDF 

Polityka i pojęcie polityki

Polityka jest to całość regulacji powiązanych ze sprawowaniem władzy w państwie. Jest to pojęcie niezwykle szerokie. Obejmuje zarówno całokształt działań instytucji państwowych (stosowanie prawa) jak i sztukę zdobywania i utrzymania władzy. Jeśli te dwa główne elementy stoją na wysokim poziomie rozwoju, to mówimy o uczestniczącej kulturze politycznej. Sama kultura polityczna to sfera zachowań jednostek i ich nastawienie odnośnie polityki. O kulturze zaściankowej (pojęcie G.Almonda i S.Verba), mówimy wówczas, gdy obywatele danego kraju nie interesują się polityką, nie mają na nią wpływu, a nawet nie posiadają podstaw wiedzy na ten temat. Kultura zaściankowa jest charakterystyczna dla młodych demokracji oraz dla państw autorytarnych. Jednostki zamieszkujące w takich tworach uważają, że ich głos nie ma wpływu na politykę państwa, a np. głosowanie czy startowanie w wyborach uważają, za bezowocne. Wyróżnia się również kulturę podporządkowania, w której to obywatele posiadają wiedzę z zakresu polityki, ale z jakiegoś powodu nie biorą czynnego udziału w sprawowaniu władzy.
 

Polityka i jej reprezentanci

Politykiem zwykło nazywać się osobę, która trudni się uprawianiem polityki. Zazwyczaj są to członkowi partii politycznych, aczkolwiek grupę tą stanowią również tzw. niezrzeszeni. Politycy mają za zadanie wcielać w życie swoje ideały, ale i zarazem reprezentować partię. Prowadzi to niekiedy do kolizji norm moralnych. Za niepodporządkowanie się gremium np. koła poselskiego, polityk może ponosić odpowiedzialność zawodową. Nie chroni go przed tym nawet immunitet materialny. Polityków sprawujących mandat w parlamencie (posłów i senatorów), możemy podzielić na zawodowych i niezawodowych. Zawodowi politycy uważają sprawowanie władzy za swój fach, nie będąc zatrudnionymi w innej placówce, pobierają wówczas stosowne wynagrodzenie. Posłowie niezawodowi są zatrudni również w innym miejscu pracy, a trudnienie się polityką traktują jako dodatek finansowy lub ambicjonalny. Ponadto Max Weber z kategorii polityków niezawodowych wyodrębnia również grupę polityków okazjonalnych, którzy okresowo dostali urząd, ale swej przyszłości nie wiążą z uprawianiem polityki.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © EduGlob ul.Okulickiego 8/8 03-984 Warszawa