Instytucje społeczne i ich rola w społeczeństwie

PDF 

Z pewnością przypominasz sobie, że gdy mówimy o elementach składowych struktury społecznej, jako jeden z nich wymieniamy właśnie instytucje społeczne. Członkom (uczestnikom) tych instytucji powierza się ważne dla funkcjonowania ładu społecznego zadania. Skuteczne działanie instytucji społecznych może być zapewnione jedynie wówczas gdy spełnione są następujące warunki:

– gdy instytucje te są kompetentne do prowadzenia spraw i rozwiązywania problemów,

– gdy dysponują odpowiednimi środkami i instrumentami do załatwiania tych problemów,

– gdy rządzą się odpowiednią organizacją (najczęściej strukturą hierarchiczną) prowadzenia swych działań,

– gdy cieszą się zaufaniem społecznym


Możemy wyróżnić następujące rodzaje instytucji:
– gospodarcze (ekonomiczne), np. banki
– polityczne, np. partie polityczne
– wychowawczo - oświatowe, np. szkoły
– kulturalne, np. kina, teatry
– socjalne, np. ośrodki pomocy społecznej
– religijne, np. związki wyznaniowe


Warto teraz zastanowić się jaką funkcję spełniają w społeczeństwie instytucje:

Zaspokajanie potrzeb zbiorowości – zaspokajają te potrzeby ludzi związane z dwoma podstawowymi elementami piramidy Maslowa (potrzebami fizjologicznymi i bezpieczeństwa), a także w jakimś sensie z jej wierzchołkiem (potrzeba samorealizacji, inaczej potrzeba rozwoju), będziemy mieć tu na myśli edukację, rozwój fizyczny i duchowy.

Funkcja regulacyjna – działają na rzecz harmonii i ładu społecznego, także reagują wówczas gdy ten stan nie jest zachowany.

Funkcja integracyjna – integrują zbiorowość, dbają by jej członkowie gromadzili się wokół wspólnych idei, zadań, czy wspomnień.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © EduGlob ul.Okulickiego 8/8 03-984 Warszawa