Zbiorowości i grupy społeczne

PDF 

Warto znać rozróżnienie pomiędzy zbiorowością a grupą społeczną. Abyś łatwiej przyswoił to zagadnienie zacznijmy od pojęcia grupy. Jest ono prostsze, na jego bazie zdefiniujemy zbiorowości.

Tak więc grupa społeczna to są po prostu ludzie połączeni nawet chwilowo pewną więzią społeczną, mogąca mieć wspólne interesy, oraz poczucie odrębności od innych grup. Posiada własną strukturę i określone normy.

Uwaga: Na pewno masz wątpliwości co do liczebności grupy. Najbezpieczniej powiedzieć, że jest to kilka osób. W wielu podręcznikach jest mowa o przynajmniej trzech, ale niektóre podają, że wystarczy dwie osoby. Jednak przy definiowaniu pojęcia zbiorowość zobaczysz, że dwie osoby kryją się pod innym pojęciem.

Zbiorowość społeczna to osoby zajmujące trwale lub chwilowo wspólną przestrzeń i z tego powodu oddziaływujących na siebie. Najbardziej typowe przykłady zbiorowości to:

Para – tu pojawiają się owe dwie osoby, (niech cię nie zwiedzie pospolite rozumienie pary, ona też czasami zajmuje tylko chwilowo wspólne terytorium, np. para na parkiecie tanecznym)

Krąg społeczny – ten rodzaj zbiorowości łączy pewna wspólnota np. te same poglądy lub zainteresowania
Ważną kategorią determinującą nam tworzenie grup lub czasem zbiorowości, są więzi społeczne. To pewne oddziaływania i kontakty interpersonalne, oparte o styczność i przekazywanie komunikatów.

Możemy wyróżnić następujące ich rodzaje:

Obiektywne i subiektywne – obiektywne oparte na wspólnych warunkach życia, subiektywne oparte na poczuciu wspólnoty

Formalne i nieformalne – formalne to te interakcje, które są w jakiś sposób zinstytucjonalizowane np. więzi wytworzone w miejscu pracy czy w szkole, nieformalne to wszelkie te interakcje, które dzieją się poza instytucjami, czyli np. fankluby

Naturalne i stanowione – naturalne powstają spontanicznie, lub bez naszej woli (np. ze względu na miejsce urodzenia), więzi stanowione to te, które są rezultatem dobrowolnej umowy, lub oparte są na przymusie

Bezpośrednie i pośrednie – te pierwsze wynikają z osobistych kontaktów, pośrednie zaś to interakcje bezosobowe (wiemy o kimś wszystko, ale znamy go tylko z prasy lub TV)

Trwałe i incydentalne – trwałe interakcje mają charakter ciągły i systematyczny, incydentalne zaś to kontakty sporadyczne (tzw. raz na jakiś czas), w żaden sposób nie usystematyzowane

Całkowite i częściowe – całkowite obejmują wszelkie stosunki i zależności podmiotu względem jednej tylko grupy czy zbiorowości (stąd można je nazwać permanentnymi), częściowe zaś odnoszą się do sytuacji, kiedy podmiot pozostaje w stosunku z wieloma zbiorowościami.

 
Wszelkie prawa zastrzeżone © EduGlob ul.Okulickiego 8/8 03-984 Warszawa